+90 ( 232 ) 376 76 10 Danışma Hattı
info@normcivata.com Destek Bilgi Adresi

Hakkımızda

Politikalarımız

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Norm Holding şirketlerinde hammaddenin temini, üretimi, nakliyesi ve diğer hizmetlerin her aşamasında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik, mali ve insani desteklerin sağlanması ve kayıpların en aza indirilmesini hedefler. 
Bu kapsamda;

 • Yasal ve diğer şartlar çerçevesinde çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve tehlikelerin belirlenmesini,
 • Tehlikelerin, güvensiz durum ve güvensiz davranış başlığı çerçevesinde sınıflandırılarak risklerin giderilmesini,
 • Çalışan ekip desteği ile uygunsuzlukların hızlı ve etkin şekilde kapatılarak “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için alt işveren ve yüklenici firmaların alanımızda, güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını,
 • Çalışanlara mesleki ve Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vererek iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı,

Taahhüt eder.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Norm Holding bünyesindeki her bir firma, hammadde işleme ve üretim aşamalarında sürdürülebilir çevre ilke ve hedeflerine ulaşabilmek için gerekli teknik gelişmeleri uygulayarak çevresel riskleri önleyecek bir kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede;

 • Her bir üretim ve nakliye aşamasında oluşabilecek atık miktarlarını ve emisyonları, kaynak tüketimimizi izleyerek mali ve teknik destek ile kaynağında azaltmak ve geri kazanma konusunda çalışmalar yapmayı, geri dönüşüm ve/veya bertaraf işlemlerini çevreye mümkün olan en az zarar verecek şekilde yerine getireceğimizi,
 • Enerji kaynaklarını ve oluşabilecek kaçakları yönetmeyi,
 • Çevre ve atık yönetimi konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve proaktif katılımlarını sağlamayı,
 • Yasal şartlar, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizden gelen diğer şartlar çerçevesinde uyum yükümlüklerimizi yerine getirmeyi, çalışanlar ile çevre hassasiyetimizin devamı için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,
 • Kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmayı, iklim değişikliğinin azaltımı ve değişikliklerine uyum sağlamayı,
 • Sürdürülebilir kaynakların kullanımına önem vererek ekosistemlerin korunmasını sağlamayı,
 • Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde çevreye karşı duyarlılığımızı yaymak için gerekli altyapının oluşturulmasına önem vermeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı'nda belirtilmiş olan Entegre Yönetim Sistemine, uymayı ve bu sistemin optimal işlemesi için gerekli kaynakları sağlamayı,

Yönetim olarak taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKASI

Norm Holding olarak, 
Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, üretim ve hizmet anlayışı sağlamak için;
Kalite Yönetim Sisteminin grup firmalarının Tüm Kademelerince Anlaşılmasını, Uygulanmasını ve Sürdürülmesini Sağlamak,
Risk Odaklı Yaklaşım ve Sıfır Hata Felsefesi ile Hataları Oluşmadan Önleyerek ve Yapılan Hataların Tekrarlanmaması İçin Gerekli Tedbirleri Alarak, Kalite Yönetim Sistemini Sürekli İyileştirmek,
Müşteri Özel İstekleri Çerçevesinde; Uygulanabilir Tüm Şartları Karşılayarak, Müşterilerimize Tam ve Doğru Hizmet Vermek,
Bağlantı elemanları ile  ilgili  Gelişen Teknolojiyi Yakından Takip etmek ve Bununla Birlikte Çalışanlarımıza Sürekli Eğitim vermek
Müşterilerimize Tam ve Doğru Hizmet Vermek Amacı ile Tedarikçi Firmalarla birlikte Sürekli gelişmeyi hedeflemek ve bu vizyona sahip Tedarikçi Firmalarla Çalışmak,
Kalite Politikamız Olarak Belirlenmiştir.Fatih UYSAL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

NORM CIVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,  ISO 14001:2015 ve TS 18001:2014 şartlarına uygun bir Entegre Yönetim Sistemi (EYS) oluşturmuş, dokümante etmiş, yürütmekte, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Kapsam oluşturulurken; İç ve dış hususları, uygulanabilirliği, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini ve hizmetleri göz önünde bulundurulmuştur.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Norm Holding olarak amacımız;
 
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesini, dokümante edilmesini, kaynak ayrılmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek,
İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini sağlamak,
Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak, 
Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek
Kurumumuzun karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak,
 
yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek, bağlantı elemanları sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.
 

KİŞİSEL VERİ KORUMA YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Norm Cıvata olarak; 
 
Kuruluşumuz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği Üye ülke kanunlarına uyum içinde kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.
 
Tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz politikamız kapsamındadır. Bunlara müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve herhangi bir kaynaktan kuruluşun topladığı ve işlediği herhangi bir veri de dâhildir.
 
Kuruluşumuz işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
 
Kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 
 
Kuruluşumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
 
Kuruluşumuz kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
 
Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek ve kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın fiil ve faaliyet gerçekleştirmemektedir.
 
Kuruluşumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek fiil ve faaliyet gerçekleştirmektedir.
 
Kuruluşumuz da izlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir hedefler ile kişisel verilerin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
 
Kuruluşumuz, iç ve dış konularında yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinci oluşturmakta ve ilgili yükümlülüklerini aktarmaktadır.
 
Kuruluşumuz Kişisel Verilerin korunmasına yönelik farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmektedir.
 
Kuruluşumuz, Kişisel veri ihlallerini yönetmekte disiplin prosedürüne göre konuyu değerlendirerek ceza gerektiren suçlar ve ihlaller için kurul yetkililerine derhal bilgi vermektedir.
 
Kuruluşumuz, Süreç bazlı varlık envanteri ve süreç bazlı risk değerlendirme ile kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, verilerin güncelliğini ve kişisel veriye erişim yetkilerini sürekli takip etmektedir.
 
Kuruluşumuz, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirmesinin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakları ayırmayı taahhüt etmektedir.
 
Bilgilerinize önemle arz olunur.